ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 Ние в "Термолино" ЕООД (надолу още „Дружеството”, „ние”, „нашата” или „нас”) зачитаме поверителността на данните Ви и сме отдадени на задължението да спазим Вашето право на законосъобразно обработване и защита на личните Ви данни. Нашата политика за поверителност Ви предлага ясно обяснение за използването на личните Ви данни или всякакви други данни, които можем да събираме за Вас.

 Можете да бъдете сигурни, че защитаваме информацията, която събираме. Чрез използването на нашия сайт, Вие приемате събирането, използването и споделянето на своите данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Политиката за поверителност се преглежда и актуализира периодично. За последен път изменихме своята Политика за поверителност на 03.12.2018 г.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

 Съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), личните данни се определят като:

 "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

КОИ СМЕ НИЕ?

"Термолино" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Димитър Лазаров“ № 20, с ЕИК 205331487, е дружество за продажба, доставка и монтаж на климатици

Как може да се свържете с нас?

  • - По пощата на адрес: гр. Карлово, ул. „Димитър Лазаров“ № 20
  • - Телефон: 0888635858
  • - E-mail: [email protected]

С отговорника по защита на личните данни можете да се свържете на e-mail: [email protected]

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

 Ние използваме данните, които събираме за Вас, за постигане целите на договорните взаимоотношения във връзка с покупко – продажбата на продуктите предлагани от нас, както и за всички дейности свързани със съществуването на тези договорни взаимотоношения – сключване на допълнителни споразумения, рекламация на стоки, доставка и монтаж на оборудването и др.

Използваме информацията за Вас, за да:

  • - обработваме поръчката Ви за покупка на оборудване, включително за издаване на данъчно - счетоводни документи – фактура, договор за продажба и др.;
  • - се свържем с Вас за доставка на поръчаното оборудване, включително да Ви информираме за всички промени, свързани с направената от Вас поръчка;
  • - всяка друга законна употреба, която е от значение за взаимоотношенията ни с Вас.

 Във всеки един случай събираме личните Ви данни на легитимни и предвидени в приложимата нормативна уредба основания, а именно: За целите на сключване и/или изпълнение на договор с Вас; или въз основа на Вашето съгласие, когато такова е необходимо – Вашето съгласие ще бъде предварително поискано, ако е необходимо, преди обработването на личните Ви данни; или за изпълнение на нашите задължения, вменени ни от приложимата нормативна уредба; или за целите на наши легитимни интереси, освен когато Вашите интереси и права имат преимущество пред нашите интереси.

КАК СЪБИРАМЕ ДАННИТЕ ВИ? 

 Събираме информацията, която ни предоставяте при създаването на Ваш профил(чрез мейл) в нашия сайт и/или при усъществена среща с наш представител.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

 Информацията, която ни предоставяте, може да включва: Вашето име (име, презиме, фамилия, наименование), идентификационен номер/ЕГН, адрес, имейл адрес и телефонен номер, дата на раждане, номер на банкова сметка.

 Ние ще съхраняваме и можем да използваме информацията, която ни предоставяте, по начините, изброени по-горе.

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ДАННИТЕ ВИ?

 Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Ние може да предадем Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас. Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване.

 Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

 Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 Може да се предоставим Ваши лични данни на трети лица и в следните случаи:

по всяко време, когато сме законово задължени, ние можем да разкриваме информация за това, че сте използвали нашите услуги, с цел спазване на законодателството когато добросъвестно вярваме, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, за защита на Вашата безопасност или безопасността на другите, за предотвратяване и разследване на измами или за да отговорим на искания от държавните органи; с оглед идентифициране, разследване и предотвратяване на измами и за съдействие във връзка със защитата от измами;

 При прехвърлянето на данните Ви ние се ангажираме да гарантираме, че получателят им спазва същите мерки за сигурност, за съхранение и обработка на лични данни, както и ние. За тази цел ние ще подпишем съответни договори с получателите на данни, с които ще предвидим всички разумни мерки за защита на данните Ви.

Вашите лични данни могат да се обработват, съхраняват и предават на трети лица по начина и в обема,

КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ОПАЗВАМЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ?

 Ние ще обработваме (събираме, съхраняваме и използваме) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

 Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

 Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

 Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. 

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ВЪРХУ ДАННИТЕ СИ?

 Имате право да правите запитвания относно личните данни, които обработваме за Вас, за целта и естеството на обработката, и да Ви предоставим информация за това с кого я споделяме (освен ако разкриването на такава информация е забранено от закона) . Можете да поискате копие от информацията, която обработваме за Вас, за да проверите информацията, която имаме за Вас. Копието може да бъде поискано безплатно.

 Имате право да поискате да актуализираме, коригираме или изтрием (в допустимите съгласно приложимото законодателство случаи и ако това не оказва влияние върху услугите, които Ви предоставяме) личните Ви данни по всяко време. Моля, имайте предвид, че можем да отхвърлим заявки, които водят до рискове за поверителността на останалите лица, чиито данни съхраняваме, или са неоснователни, повтарящи се, или биха изисквали несъразмерни усилия. Ние обаче се подчиняваме на определени законови задължения, които ни възпрепятстват от незабавното изтриване на личните Ви данни. Такива задължения произтичат от данъчните закони, законите за правата на потребителите и др. Във всеки случай, в който не можем да изпълним Ваше искане във връзка с личните Ви данни, ние ще Ви уведомим своевремнно.

 Вие трябва да ни информирате в случай, че има промяна в данните, които сте ни предоставили в процеса на сключване на договора или за бъдещото ни сътрудничество, както и ако сте убедени, че личните Ви данни, които обработваме, са неточни.

 Имате право да се откажете от (или да се отпишете от) получаване на нашите бюлетини, информационни писма, SMS съобщения или друга подобна промоционална информация по всяко време като се свържете с нас.

 Ние работим усилено, за да защитим личните Ви данни и да осигурим съхранение. Ако обаче смятате, че сме нарушили правата Ви, моля, свържете се с нас, за да разрешим проблема.

 Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).